КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

Природне карактеристике

У Подгорини преовлађују терени с брдско-планинским карактеристикама. Густина речне мреже доминантно је везана за слив Колубаре, коју чине Јабланица и Обница, те река Градац.

У близини Ваљевске Подгорине налазе се подручја са већим бројем станишта заштићених и строго заштићених врста биљака од националног значаја, као и заштићена природна добра: Клисурa рeкe Грaдaц, Пeтничкa пeћинa, Црнa рeкa, Сва орaхoвa стaблa (Juglans regia). Планирана за заштиту су следећа подручја: Тaoрскa врeлa и Вaљeвскe плaнинe.

Клима ваљевског краја се може окарактерисати као умереноконтинентална, са влажношћу ваздуха од 75% и средњом годишњом осунчаношћу око 2000 часова. Средњи ваздушни притисак у Ваљеву износи око 998 милибара, а средња годишња температура око 11°C. Најхладнији месец је јануар, а најтоплији јул и август.