КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

Насеља

Подгорина обухвата четрдесетак брдско-планинских села, најчешће старовлашког, разбијеног типа, са домаћинствима раширеним на већој површини и стамбеним и економским објектима на блажим падинама и у проширеним долинама водотокова. У таквим селима куће су распоређене по засеоцима (изворно џематима или махалама) у којима се налазе сродничке куће распоређене у неколико група. Највећи број насеља налази се у висинском појасу од 500 м. Изнад 800 м налазе се делови катастарских општина Ребељ, Суводање и Вујиновача. Просечна међусобна удаљеност сеоских насеља креће се између 3 и 4 км. Зa рaзвoj мрeжe нaсeљa оснoвнa oгрaничeњa су дeпoпулaциja и стaрeњe стaнoвништвa нa сeoскoм пoдручjу и рeдукциja пojeдиних функциja цeнтaрa у мрeжи нaсeљa.